FANAMBARANA MAHAKASIKA NY FIKAHONANDOHA FAHA-45N’NY VONDRON’NY GAZETY MITENY FRANTSAY

FANAMBARANA MAHAKASIKA NY FIKAHONANDOHA FAHA-45N’NY VONDRON’NY GAZETY MITENY FRANTSAY

Ny Ivom-pandalinana ny Tontolon’ny Serasera eto Madagasikara dia mankasitraka ny fanatontosana ny Fikahonandoha faha-45n’ny Vondron’ny Gazety miteny Frantsay (Union de la Presse Francophone-UPF), tanterahina any Antsirabe. Ankasitrahina ny UPF nihaino ny antsoantson’ny rehetra manoloana ny loza mitatao hateraky ny Lalàna momba ny serasera eo amin’ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fanaovan-gazety ary ny fahazoana vaovao marina. Isan’izany ny masoivoho vahiny, ny fiarahamonim-pirenena, ny tompon’orinasa fanaovan-gazety, ny mpanao gazety sy ny olon-tsotra. Saingy tsy nisy akony, na kely akory aza, teo amin’ireo tomponandraikim-panjakana izany.
Soa fa nisy ny Fivorian’ny UPF tanterahina eto Madagasikara ankehitriny ka ahazoana indray misintona ny lakolosy fanairana satria toa mandrimandry manana aretina isika manoloana ny tsy famotopotorana ifotony ny olana sendrain’ny asa an-gazety sy ny fiainam-pirenena amin’ny ankapobeny. Soa fa eto ny UPF hampatsiahy amin’ny Mpitondra ny tokony hiverenana amin’ny fifampidinihina mba hizorana any amin’ny lalan’ny marimaritra iraisana hahazoana lalàna marina, tsy mitanila sy ekena ary ankatoavin’ny rehetra. Singa iray io hihorenan’ny tena demaokrasia eto Madagasikara.

Manantena àry ny ILONTSERA fa mba hohainoin-teny amin’ity indray mitoraka ity ny UPF rehefa tsy nasiana fotony ihany ny antso fanairana nataon’ireo hery velona samihafa, isan’izany ny Fiarahamonim-pirenena izay nitaky ny hamerenana ny solontenany ao anatin’ny ANRCM na ny « Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée », Rafitra Nasionaly Mandrindra ny Serasera, taorian’ny nanesorana izany Solontena izany ao anatin’ny Fehezan-dalàna (And.52) nalefa hofidian’ny Solombavambahoaka 18 amin’ny 151.
Mitohy ny amboletra na teo aza ny Fanamarihana nataon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana mikasika ny tena fahaleovan-tena marina tokony hananan’ny ANRCM (Décision n°30-HCC/D3, Considérant n°53) amin’ny maha rafitra saro-pady azy loatra ho an’ny fahalalahana sy fandraisana andraikitra eo amin’ny sehatry ny fampahalalam-baovao sy ny serasera, ny fanajana ny zon’olombelona ary ny fampanjakana ny demaokrasia.

Ny Filoham-pirenena ihany no nanambara tany Antsirabe, nandritra ny lahateny nataony, fa mitsinjo ho toy ny anankandriamaso ny fahalalahana maneho hevitra sy mamoaka vaovao ny tenany ka aoka ho arahin’asa amin’izay ny fampanantenana rehetra atao toa ny « Pacte de responsabilité » na ny Fifanarahana hisian’ny fahamarinan-toerana politika sy ny « Espace de concertation », Sehatra ifanakalozan-kevitra, izay soson-kevitra natolotry ny Filoha ihany mikasika ny Lalàna mifehy ny serasera. Saingy hatreto, tsy re dona tsy re tsaika ny tohin’ny resaka. Ny lalàna rahateo efa manan-kery.

Azo inoana anefa fa antoka iray hahatsara ny endriky ny firenentsika any ivelany ny faneken’ny mpitondra hiverina an-databatra boribory indrindra amin’izao ankatoky ny Fivorian’ny mpamatsy vola an’i Madagasikara izao (“Conférene des bailleurs de fonds”) atao any Parisy, ny voalohan’ny volana desambra ho avy izao. Ny mpitondra ankehitriny rahateo efa matimatin’ny fihevitry ny any ivelany hatrany hahamarin-toerana ny sezany ka tsy mijery firy intsony ny tena hetahetan’ny vahoaka izay toa lasa anjorom-bala amin’ny fampandrosoana tian-katao.

Noho ireo antony ireo, ILONTSERA dia mamerina ny antso avo hiverenana amin’ny fifampidinihana. Miantso ihany koa ny tomponandraikim-panjakana hanome antoka ny amin’ny fanomezan-danja izay vokatry ny dinika mety hisy ary hiara-hikaroka vahaolana maharitra sy eken’ny besinimaro hamahana ifotony ny olana na momba ny Serasera ny famoaham-baovao manokana na mikasika ny fiainam-pirenena ankapobeny. Manantena ihany koa fa hisy hihaino ny fanamarihana ataon’ny UPF na dia mahamenatra sy manala baraka aza ny fiandrasana hatrany ny vahiny hanome lesona antsika Malagasy izay mifanipaka toy ny valala an-karona ka samy maka ho azy ary samy mandeha samy mitady.

Antananarivo, faha-24 novambra 2016

ILONTSERA
Ivom-pandalinana ny Tontolon’ny Serasera marolafika eto Madagasikara
Observatoire des Médias et de la Communication à Madagascar
Media Matters Madagascar


ONG ILONTSERA- Adresse : II A 43-Antaninandro, Antananarivo 101
Tel : +(261)34 04 273 18/+(261)34 04 091 95
E-mail : mediamattersmg@gmail.com
Site web : www.ilontsera.mg
Facebook : Ilontsera

COMMUNIQUÉ SUR LES 45ème ASSISES DE L’UNION DE LA PRESSE FRANCOPHONE (UPF)

COMMUNIQUÉ SUR LES 45ème ASSISES DE L’UNION DE LA PRESSE FRANCOPHONE (UPF)

L’Observatoire des médias et de la communication à Madagascar se félicite de la tenue à Antsirabe des 45ème Assises de l’Union de la Presse Francophone (UPF). Nous remercions l’UPF d’avoir entendu l’appel de tous, des chancelleries à la Société civile en passant par les patrons de presse, les journalistes, et les simples citoyens dénonçant le caractère liberticide, unilatéral et arbitraire du nouveau Code de la Communication Médiatisée. Des interpellations qui ont été laissées pourtant lettre morte par les autorités malgaches préférant promulguer en l’état une loi si décriée et controversée.
En remettant sur le tapis la nécessité de retrouver le chemin du dialogue, l’UPF témoigne en effet de son intérêt à instaurer la vraie liberté d’expression et le respect du droit à l’information à Madagascar qui a choisi, de sa propre volonté, d’emprunter la difficile voie démocratique. L’on ose espérer que cette voie de l’extérieur invitant à plus de consensus puisse cette fois convaincre les responsables nationaux d’accorder un tant soit peu d’égard aux doléances des entités concernées par le dit Code.
A commencer par les organisations de la Société civile dont le représentant au sein de l’Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée(ANRCM) a été tout simplement rayé de la liste dans la version du Code promulguée par le Chef de l’Etat (Art.52), après le vote de 18 députés sur 151. Ceci malgré la réserve de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) sur la réelle indépendance de cet organe vital pour l’effectivité de la liberté d’expression et du droit à l’information (Décision n°30-HCC/D3, Considérant n°53).
Quid alors de l’allocution du Président de la République à Antsirabe quand il avait reconnu lui-même l’importance d’une information de qualité pour le développement du pays ainsi que son attachement à la liberté d’expression et de la presse?Que la parole soit cette fois-ci suivie d’un acte que la Communauté internationale saura d’ailleurs apprécier dans la cadre du prochain dialogue avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) lors de la « Conférence des bailleurs » les 1er et 2 décembre, à Paris.
« Espace de concertation », « Pacte de responsabilité », autant de solutions qui avaient été proposées par le Président de la République afin d’essayer de dénouer les deux plus graves crises qu’a connues son quinquennat jusque-là. A savoir : la motion de déchéance lancée par les députés et la crise relative au Code de la Communication Médiatisée. Mais force est de constater qu’aucune des deux n’a été mise en oeuvre, leur simple annonce a suffi, apparemment, à apaiser les tensions sans que les problématiques réelles qui couvent ne soient résolues, instaurant un climat d’instabilité, de peur, d’incertitude, voire d’anarchie, en l’absence d’un discours réellement sincère, apaisant et conciliateur.
Ainsi, l’Observatoire des médias et de la communication à Madagascar espère que l’interpellation de l’Union de la Presse Francophone soit cette fois écoutée par les autorités malgaches pour que le Code de la Communication Médiatisée soit appliqué dans l’équité, l’impartialité, la paix et la sérénité. ILONTSERA regrette seulement que le pays, pour résoudre ses problèmes, ne puisse trouver une solution à l’interne évitant l’humiliation de quémander à chaque fois l’appui international : un choix politique décrédibilisant les citoyens malgaches dont les attentes et les besoins sont trop souvent relégués au second plan.
Fait à Antananarivo, le 24 novembre 2016

 

ILONTSERA
Ivom-pandalinana ny Tontolon’ny Serasera marolafika eto Madagasikara
Observatoire des Médias et de la Communication à Madagascar
Media Matters Madagascar


ONG ILONTSERA- Adresse : II A 43-Antaninandro, Antananarivo 101
Tel : +(261)34 04 273 18/+(261)34 04 091 95
E-mail : mediamattersmg@gmail.com
Site web : www.ilontsera.mg
Facebook : Ilontsera